ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Fundacja została ustanowiona przez Adama Kwapisza, zwanym dalej Fundatorem, aktem notarialnym w Kancelarii Notarialnej w Będzinie przy ulicy Rybnej numer 1, prowadzonej w formie spółki cywilnej przez notariuszy Katarzynę Różycką i Jacka Różyckiego, repertorium A numer 16/2017 z dnia 02.01.2017.

§2

 1. Fundacja nosi nazwę qulturalne.pl w dalszej części zwana „Fundacją” i działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach /Dz. U. z 1991, Nr 46 poz. 203 z późniejszymi zmianami/ oraz niniejszego Statutu.

 2. Fundacja jest apolityczna i nie działa w celu osiągnięcia zysku.

 3. Fundacja posiada osobowość prawną.

§3

Siedzibą fundacji jest miasto Sosnowiec.

§4

 1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Dla właściwego realizowania swoich celów Fundacja może prowadzić swoją działalność w kraju i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§5

Fundacja może współpracować z innymi instytucjami i organizacjami w kraju i za

granicą.

§6

Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego i symbolu.

§7

Czas trwania fundacji jest nieokreślony.

§8

Nadzór nad działalnością Fundacji w zakresie oznaczonym ustawą o fundacjach sprawuje

minister właściwy do spraw kultury.

§9

Fundacja może ustanowić odznaki, medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi

nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

ROZDZIAŁ II

CELE FUNDACJI I ZASADY DZIAŁANIA

§10

Cele Fundacji:

Celem Fundacji jest propagowanie, wspieranie, promowanie wszelkiej działalności w zakresie kultury i sztuki, w tym:

 1. Inicjowanie, wspieranie lokalnych, ponadlokalnych oraz międzynarodowych wydarzeń kulturalnych i artystycznych.

 2. Inicjowanie działań z zakresu edukacji filmowej, medialnej, teatralnej i innych dziedzin sztuki.

 3. Popularyzowanie twórców i przedstawicieli świata kultury i sztuki związanych z miastem, regionem i krajem.

 4. Promocję polskiej twórczości artystycznej i polskiego dziedzictwa kultury w Polsce i za granicą.

 5. Kształtowanie postaw aktywnego uczestnictwa w kulturze dzieci, młodzieży i dorosłych.

 6. Aktywizacja i socjalizacja poprzez twórcze działanie osób w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób, w tym: dzieci i młodzieży z domów dziecka i świetlic środowiskowych, przedstawicieli małych, lokalnych społeczności wiejskich i miejskich.

 7. Działania na rzecz integracji europejskiej, dialogu międzykulturowego oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

 8. Pomoc donatorom w realizacji ich szlachetnych, filantropijnych celów.

§11

Fundacja realizuje cele poprzez:

 1. Organizowanie i wspieranie imprez kulturalnych i działań artystycznych, w tym: festiwali, koncertów, spektakli teatralnych, projekcji filmowych, wystaw, pokazów, sympozjów, zjazdów, konferencji naukowych, szkoleń, warsztatów oraz wszelkich innych form promocji i realizacji poszczególnych dyscyplin sztuki.

 2. Wspieranie działań twórców amatorskich, niezależnych i zawodowych w dziedzinach takich jak: sztuki audiowizualne, taniec, teatr, fotografia, sztuki piękne, literatura, muzyka.

 3. Tworzenie programów edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

 4. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi w Polsce i za granicą w zakresie wymienionym w celach Fundacji.

 5. Wspieranie i organizowanie kampanii reklamowych na rzecz kultury.

 6. Prowadzenie działalności wydawniczej celem popularyzacji kultury i jej twórców.

 7. Organizowanie i wspieranie międzynarodowej współpracy kulturalnej pomiędzy twórcami, uczestnikami życia kulturalnego oraz instytucjami kulturalnymi.

 8. Uczestnictwo w krajowych i zagranicznych imprezach promujących kulturę i sztukę, np. w targach sztuki, warsztatach, festiwalach, sympozjach oraz innych imprezach organizowanych dla celów społecznie użytecznych związanych ze sztuką oraz ochroną dóbr kultury.

 9. Pozyskiwanie i gromadzenie środków finansowych, środków materialnych i niematerialnych dla realizacji celów statutowych.

 10. Inne działania realizujące cele statutowe.

ROZDZIAŁ III

ORGANY I ORGANIZACJA

§12

Organem fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

§ 13

 1. Zarząd Fundacji składa się z od 1 do 6 osób w tym Prezesa Zarządu.

 2. Członków składu Zarządu powołuje Fundator.

 3. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje Fundację.

 4. Zarząd Fundacji podejmuje decyzję w formie uchwał większością 2/3 głosów przy obecności wszystkich członków, w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa.

 5. Kadencja Zarządu trwa 3 lata. Funkcję członka Zarządu można pełnić więcej niż jedną kadencję. W razie upływu kadencji dotychczasowy Zarząd sprawuje swoje funkcje aż do czasu powołania nowego przez Fundatora.

 6. Zarząd w całości lub każdy z jego członków może być w każdym czasie odwołany w drodze uchwały przez Fundatora.

 7. Złożenie rezygnacji przez członka Zarządu jest równoznaczne z wygaśnięciem jego mandatu.

 8. Na miejsce rezygnującego lub odwołanego członka Zarządu Fundator może powołać nowego członka. Mandat nowo powołanego członka wygasa wraz z upływem kadencji Zarządu.

 9. Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd może powoływać konsultantów oraz ich zespoły spośród naukowców lub praktyków.

§ 14

Do wyłącznej kompetencji Zarządu Fundacji należy:

 1. Realizowanie zadań statutowych Fundacji.

 2. Uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych.

 3. Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, a w szczególności wobec organów państwowych i innych organizacji i udzielanie pełnomocnictw.

 4. Zarządzanie majątkiem Fundacji.

 5. Przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji.

 6. Sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji.

 7. Odpowiadanie za wyniki finansowo – gospodarcze i społeczne Fundacji.

 8. Podejmowanie uchwał w przedmiocie zmiany statutu.

 9. Uchwalanie regulaminu pracy i wydatkowania środków Fundacji na cele statutowe.

 10. Uchwalanie instrukcji w zakresie administrowania majątkiem i działalności finansowej.

 11. Ustalenie liczby stałych pracowników.

 12. Ustalenie podziału pracy między członkami Zarządu.

 13. Organizowanie i nadzorowanie działalności gospodarczej Fundacji.

§ 15

Do kompetencji Prezesa należy:

 1. Kierowanie pracami Zarządu.

 2. Powoływanie kierowników jednostek organizacyjnych.

 3. Powołanie oddziałów Fundacji.

§ 16

 1. Posiedzenie Zarządu zwołuje co najmniej raz na kwartał Prezes Zarządu z inicjatywy własnej lub na wniosek Zarządu.

 2. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał większością głosów 2/3 głosów przy obecności wszystkich członków Zarządu; w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa.

 3. Członkowie Zarządu powinni być zawiadamiani o terminach posiedzeń Zarządu z podaniem porządku obrad przynajmniej na 3 dni przed datą posiedzenia.

§ 17

Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną strefą spraw należących do zadań Fundacji.

§ 18

Fundacja jest reprezentowana jednoosobowo przez Prezesa lub co najmniej dwóch członków Zarządu.

§ 19

 1. Z członkami Zarządu mogą być zawarte stosowne umowy o pracę.

 2. Wielkości zatrudnienia, zasady wynagrodzenia oraz wielkość środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji ustala Prezes.

 3. Członkom Zarządu przysługuje na zasadach ogólnych zwrot kosztów służbowych.

§ 20

Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą:

 1. Śmierci członka.

 2. Złożenia rezygnacji.

 3. Odwołania.

 4. Wygaśnięcia mandatu.

ROZDZIAŁ IV

MAJĄTEK FUNDACJI

§21

Majątek założycielski Fundacji stanowi fundusz w wysokości 1000 PLN (słownie: tysiąc złotych) wskazany w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji w formie aktu notarialnego ustanowionego w Kancelarii Notarialnej w Będzinie przy ulicy Rybnej numer 1, prowadzonej w formie spółki cywilnej przez notariuszy Katarzynę Różycką i Jacka Różyckiego, repertorium A numer 16/2017 z dnia 02.01.2017.

 1. Majątek Fundacji stanowią:

 • fundusz założycielski;

 • ruchomości, nieruchomości, darowizny, prawa majątkowe, udziały, papiery wartościowe, środki pieniężne otrzymane lub nabyte w czasie działalności Fundacji;

 • kwota 1000 PLN wniesiona przez fundatora po zarejestrowaniu fundacji

§22

Dochodami Fundacji są:

 1. Zapisy, darowizny, spadki lub innego rodzaju przysporzenia majątkowe poczynione na rzecz fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne.

 2. Dotacje, subwencje.

 3. Prawa majątkowe oraz pożytki i dochody z tych praw, dochody ze zbiórek i aukcji organizowanych przez Fundację lub na jej rzecz, środki pochodzące z ofiarności prywatnej.

 4. Papiery wartościowe z wyjątkiem obrotu i odsetki bankowe.

 5. Środki z funduszy publicznych.

 6. Środki z odpłatnej działalności pożytku publicznego.

 7. Inne źródła.

§23

Organom Fundacji zabrania się:

 1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”.

 2. Przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

 3. Wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków jej organów, pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji;

 4. Dokonywania zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub jej pracownicy oraz ich osoby bliskie.

§24

Dochody i świadczenia na cele Fundacji mogą być wykorzystane na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§25

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia – Fundacja składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko w przypadku, gdy w chwili składania tego oświadczenia oczywistym jest, że masa spadkowa przekracza długi spadkowe.

§26

Rozporządzanie składnikami majątku trwałego Fundacji może nastąpić, gdy uzasadnia je cel Fundacji lub gdy dalsze dysponowanie tymi składnikami przyniosłoby straty.

§27

Fundacja odpowiada za zobowiązania całym majątkiem.

ROZDZIAŁ V

ZMIANA STATUTU

§28

 1. Decyzje w kwestii zmian w statucie podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.

 2. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

  ROZDZIAŁ VI

  PRZEPISY KOŃCOWE

  §29

  1. Dla efektywnego urzeczywistniania swych celów Fundacja może połączyć się z inną Fundacją.

  2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby się zmienić cel Fundacji.

  3. W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały.

  § 30

  1. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.

  2. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się środków finansowych i jej majątku, bądź w razie zrealizowania celów statutowych.

  3. Momentem decydującym o likwidacji Fundacji jest sytuacja, w której dalsze prowadzenie działalności zmierzałoby do niewypłacalności.

  4. Zarząd podejmując uchwałę o likwidacji Fundacji dokonuje także wyboru likwidatora.

  § 31

  1. O likwidacji Fundacji Prezes Zarządu zawiadamia ministra właściwego do spraw kultury.

  2. O przeznaczeniu Majątku Fundacji pozostałego po likwidacji decyduje Zarząd Fundacji po zasięgnięciu opinii Fundatora.